1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Accepted Papers


Research Track (Full Papers)
Number TitleAuthors
1Online High-cardinality Flow Detection over Big Network Data StreamYang Du*; He Huang; YUE SUN; An Liu; Guoju Gao; Boyu Zhang
2Iterative Reasoning over Knowledge GraphLiang Xu; Junjie Yao*
3Relation-aware Alignment Attention Network for Multi-view Multi-label LearningYi Zhang*; Jundong Shen; Cheng Yu; Chongjun Wang
4Gated Sequential Recommendation System with Social and Textual Information under Dynamic ContextsHaoyu Geng; Shuodian Yu; Xiaofeng Gao*
5SCSG Attention: A Self-Centered Star Graph with Attention for Pedestrian Trajectory PredictionXu Chen*; Shuncheng Liu; Zhi Xu; Yupeng Diao; Shaozhi Wu; Kai Zheng; Han Su
6Label Contrastive Coding based Graph Neural Network for Graph ClassificationYuxiang Ren*; Jiyang Bai; Jiawei Zhang
7Time Period-based Top-k Semantic Trajectory Pattern QueryMunkh-Erdene Yadamjav; Farhana Choudhury; Zhifeng Bao*; Baihua Zheng
8Neural Adversarial Review Summarization with Hierarchical Personalized AttentionHongyan Xu*; Hongtao Liu; Wenjun Wang; Pengfei Jiao
9Learning the Implicit Semantic Representation on Graph-Structured DataLikang Wu*; Zhi Li; Hongke Zhao; Qi Liu; Jun Wang; Mengdi Zhang; Enhong Chen
10Accurate Cardinality Estimation of Co-occurring Words Using Suffix TreesJens Willkomm*; Martin Schäler; Klemens Böhm
11A Semi-supervised Framework with Efficient Feature Extraction and Network Alignment for User Identity LinkageZehua Hu*; Jiahai Wang; Siyuan Chen; Xin Du
12Generating Contextually Coherent Responses by Learning Structured Vectorized SemanticsYan Wang*; Yanan Zheng; Shimin Jiang; Yucheng Dong; Jessica Chen; David Wang
13Discriminative Feature Adaptation via Conditional Mean Discrepancy for Cross-domain Text ClassificationBo Zhang; Xiaoming Zhang*; Yun Liu; Lei Cheng
14ImputeRNN: Imputing Missing Values in Electronic Medical RecordsJiawei Ouyang; Yuhao Zhang; Xiangrui Cai*; Ying ZHANG; Xiaojie Yuan
15Which Node Pair and What Status? Asking Expert for Better Network EmbeddingLongcan Wu*; Daling Wang; Shi Feng; Kaisong Song; Yifei Zhang; Ge Yu
16MLSH: Mixed Hash Function Family for Approximate Nearest Neighbor Search in Multiple Fractional MetricsKejing Lu*; Mineichi Kudo
17Spatial-Temporal Attention Network for Temporal Knowledge Graph CompletionJiasheng Zhang; Shuang Liang; Zhiyi Deng; Jie Shao*
18Shadow: Answering Why-not Questions On Top-k Spatial Keyword Queries Over Moving ObjectsWang Zhang; Yanhong Li*; Lihchyun Shu; Changyin Luo; Jianjun Li
19SRecGAN: Pairwise Adversarial Training for Sequential RecommendationGuangben Lu; Ziheng Zhao; Xiaofeng Gao*; Guihai Chen
20Secure and Efficient Certificateless Provable Data Possession for Cloud-Based Data Management SystemsJing Zhang; Jie Cui*; Hong Zhong; Chengjie Gu; Lu Liu
21Susceptible Temporal Patterns Discovery for Electronic Health Records via Adversarial AttackRui Zhang*; Wei Zhang; Ning LIU; Jianyong Wang
22Optimal Sequenced Route Query with POI PreferencesWenbin Li*; Huaijie Zhu; Wei Liu; Jian Yin; Jianliang Xu
23Discovering Protagonist of Sentiment with Aspect Reconstructed Capsule NetworkChi Xu; Hao Feng; Guoxin Yu*; Min Yang; Xiting Wang; yan song; Xiang Ao
24DBL: Efficient Reachability Queries on dynamic GraphsQiuyi Lyu; Yuchen Li*; Bingsheng He; Bin Gong
25Quantum-Inspired Keyword Search on Multi-Model DatabasesGongsheng Yuan*; Jiaheng Lu ; Peifeng Su
26Multimodal Named Entity Recognition with Image Attributes and Image KnowledgeDawei Chen*; Zhixu Li; Binbin Gu; Zhigang Chen
27SSRGAN: A Generative Adversarial Network for Streaming Sequential RecommendationYao Lv*; Jiajie Xu; Rui Zhou; Junhua Fang; Chengfei Liu
28PEEP: A Parallel Execution Engine for Permissioned Blockchain SystemsZhihao Chen*; Xiaodong Qi; Xiaofan Du; Zhao Zhang; Cheqing Jin
29Latent Graph Recurrent Network for Document RankingQian Dong; Shuzi Niu*
30Topological Interpretable Multi-Scale Sequential RecommendationTao Yuan*; Shuzi Niu; Huiyuan Li
31Discriminant Mutual Information for Text Feature SelectionJiaqi Wang; Li Zhang*
32Beyond Matching: Modeling Two-Sided Multi-Behavioral Sequences For Dynamic Person-Job Fitbin fu*; Hongzhi Liu; Yao Zhu; Yang Song; Tao Zhang; Zhonghai Wu
33Partial Modal Conditioned GANs for Multi-modal Multi-label Learning with Arbitrary Modal-missingYi Zhang*; Jundong Shen; Zhecheng Zhang; Chongjun Wang
34Consistency- and Inconsistency-aware Multi-view Subspace ClusteringGuangyu Zhang; Xiaowei Chen; Yuren Zhou*; Chang-Dong Wang; Dong Huang
35SANS: Setwise Attentional Neural Similarity Method for Few-shot RecommendationZhenghao Zhang*; Tun Lu; Dongsheng Li; Peng Zhang; Hansu Gu; Ning Gu
36Redesigning the Sorting Engine for Persistent MemoryYifan Hua*; Kaixin Huang; Shengan Zheng; Linpeng Huang
37CIC-FL: Enabling Class Imbalance-aware Clustered Federated Learning over Shifted DistributionsXuefeng Liu; SHAOJIE TANG; jianwei Niu; zhangmin huang; yanan fu*
38Cross-domain error minimization for unsupervised domain adaptationYuntao Du*; Yinghao Chen; Fengli Cui; Xiaowen Zhang; Chongjun Wang
39Semi-Supervised Factorization Machines for Review-Aware RecommendationJunheng Huang; Fangyuan Luo; Jun Wu*
40Image-Enhanced Multi-Modal Representation for Local Topic Detection from Social MediaJunsha Chen*; Neng Gao; Yifei Zhang; Chenyang Tu
41A decision support system for heart failure risk prediction based on weighted naive BayesKehui SONG; Shenglong Yu; Haiwei Zhang*; Ying ZHANG; Xiangrui Cai; Xiaojie Yuan
42Multi-label Classification of Long Text Based on Key-sentences ExtractionJiayin Chen*; Xiaolong Gong; Ye Qiu; Xi Chen; Zhiyi Ma
43Towards Expectation-Maximization by SQL in RDBMSKangfei Zhao*; Jeffrey Xu Yu; Yu Rong; Ming Liao; Junzhou Huang
44BIRL: Bidirectional-Interaction Reinforcement Learning Framework for Joint Relation and Entity ExtractionYashen Wang*; Huanhuan Zhang
45DCAN: Deep Co-Attention Network by Modeling User Preference and News Lifecycle for News RecommendationLingkang Meng; Chongyang Shi*; Shufeng Hao; Xiangrui Su
46Double Ensemble Soft Transfer Network for Unsupervised Domain adaptationManliang Cao*; Xiangdong Zhou; Lan Lin; Bo Yao
47Keyword-Centric Community Search over Large Heterogeneous Information NetworksLianpeng Qiao*; Zhiwei Zhang; Ye Yuan; Chen Chen; Guoren Wang
48Considering Interaction Sequence of Historical Items for Conversational Recommender SystemXintao Tian*; Yongjing Hao; Pengpeng Zhao; deqing wang; Yanchi Liu; Victor S. Sheng
49A Semi-structured Data Classification Model with Integrating Tag Sequence and NgramLijun Zhang*; Ning Li; Wei Pan; Zhanhuai Li
50Ranking Associative Entities in Knowledge Graph by Graphical Modeling of Frequent PatternsJie Li; Kun Yue*; Liang Duan; Jianyu Li
51A Novel Embedding Model for Knowledge Graph Completion Based on Multi-Task LearningJiaheng Dou*; Bing Tian; Yong Zhang; Chunxiao Xing
52Gaussian Metric Learning for Few-Shot Uncertain Knowledge Graph CompletionJiatao Zhang; Tianxing Wu; Guilin Qi*
53Attention-based Multimodal Entity Linking with High-Quality ImagesLi Zhang*; Zhixu Li; Qiang Yang
54Knowledge-aware Hypergraph Neural Network for Recommender SystemsBinghao Liu*; Pengpeng Zhao; Fuzhen Zhuang; Xuefeng Xian; Yanchi Liu; Victor S. Sheng
55Personalized Dynamic Knowledge-aware Recommendation with Hybrid ExplanationsHao Sun*; Zijian Wu; Yue Cui; Liwei Deng; Yan Zhao; Kai Zheng
56Privacy-Preserving Polynomial Evaluation over Spatio-Temporal Data on An Untrusted Cloud ServerWei Song*; Mengfei Tang; Qiben Yan; Yuan Shen; Yang Cao; Qian Wang; Zhiyong Peng
57Graph Attention Collaborative Similarity Embedding for Recommender SystemJinbo Song*; Chao Chang; Fei Sun; Zhenyang Chen; Guoyong Hu; Peng Jiang
58Inheritance-guided Hierarchical Assignment for Clinical Automatic DiagnosisYichao Du; Pengfei Luo; Xudong Hong; Tong Xu*; Zhe Zhang; Chao Ren; Yi Zheng; Enhong Chen
59Learning Disentangled User Representation Based on Controllable VAE for RecommendationYunyi Li*; Pengpeng Zhao; deqing wang; Xuefeng Xian; Yanchi Liu; Victor S. Sheng
60Exploiting Multi-Source Data for Adversarial Driving Style Representation LearningZhidan Liu*; Junhong Zheng; Zengyang Gong; Haodi Zhang; Kaishun Wu
61DFCN: An Effective Feature Interactions Learning Model for Recommender Systemswei yang*; tianyu hu
62Discovering Collective Converging Groups of Large Scale Moving Objects in Road NetworksJinping Jia*; Ying Hu; Bin Zhao; Genlin Ji; Richen Liu
63MM-CPred: A Multi-task Predictive Model for Continuous-time Event Sequences with Mixture Learning LossesLi Lin*; Zan Zong; Lijie Wen; Chen Qian; Shuang Li; Jianmin Wang
64Unsupervised domain adaptation with unified joint distribution alignmentYuntao Du*; Tan Zhiwen; Xiaowen Zhang; Yirong Yao; Hualei Yu; Chongjun Wang
65URIM: Utility-Oriented Role-Centric Incentive Mechanism Design for Blockchain-based CrowdsensingZheng Xu*; Chaofan Liu; Peng Zhang; Tun Lu; Ning Gu
66Tell me Where to Go Next: Improving POI Recommendation via ConversationChangheng Li*; Yongjing Hao; Pengpeng Zhao; Fuzhen Zhuang; Yanchi Liu; Victor S. Sheng
67Towards Entity Alignment in the Open World: An Unsupervised ApproachWeixin Zeng*; Xiang Zhao; Jiuyang Tang; Xinyi Li; Minnan Luo; Qinghua Zheng
68Modeling Dynamic Social Behaviors with Time-Evolving Graphs for User Behavior PredictionsTianzi Zang*; Yanmin Zhu; Chen Gong; Haobing Liu; Bo Li
69MISS: A Multi-user Identification Network for Shared-account Session-aware RecommendationXinyu Wen; Zhaohui Peng*; Shanshan Huang; Senzhang Wang; Philip S Yu
70Memory-Efficient Storing of Timestamps for Spatio-Temporal Data Management in Columnar In-Memory DatabasesKeven Richly*
71Personalized POI Recommendation: Spatio-Temporal Representation Learning with Social TiesShaojie Dai; Yanwei Yu*; Hao Fan; Junyu Dong
72vRaft: Accelerating the Distributed Consensus under Virtualized EnvironmentsYangyang Wang*; yunpeng chai
73VizGRank: A Context-Aware Visualization Recommendation Method Based on Inherent Relations Between VisualizationsQianfeng Gao; Zhenying He*; Yinan Jing*; Kai Zhang; X. Sean Wang*
74Sequence Embedding for Zero or Low Resource Knowledge Graph CompletionZhijuan Du*
75Multi-job merging framework and scheduling optimization for Apache FlinkHangxu Ji*; Gang WU; Yuhai Zhao; Ye Yuan; Guoren Wang
76Missing POI Check-in Identification Using Generative Adversarial NetworksMeihui Shi*; Derong Shen; Yue Kou; Tiezheng Nie; Ge Yu
77HMNet: Hybrid Matching Network for Few-shot Link PredictionShan Xiao; Lei Duan*; Guicai Xie; Renhao Li; Zihao Chen; Geng Deng; Jyrki Nummenmaa
78OntoCSM: Ontology-Aware Characteristic Set Merging for RDF Type DiscoveryPengkai Liu; Shunting Cai; Baozhu Liu; Xin Wang*
79Automated Context-aware Phrase Mining from Text CorporaXue Zhang*; Qinghua Li; Cuiping Li; Hong Chen
80Efficient Mining of Outlying Sequential Behavior PatternsXu Yifan; Lei Duan*; Guicai Xie; Min Fu; Longhai Li; Jyrki Nummenmaa
81Clustering Mixed-Type Data With Correlation-Preserving EmbeddingLuan V Tran*; Liyue Fan; Cyrus Shahabi
82PAS: Enable Partial Consensus in the BlockchainZihuan XU*; Siyuan HAN; Lei Chen
83Efficiently Discovering Regions of Interest with User-Defined Score FunctionQiyu LIU*; Libin Zheng; Xiang Lian; Lei Chen
84EDKT: An Extensible Deep Knowledge Tracing Model for Multiple Learning FactorsLiangliang He*; Jintao Tang; Xiao Li; Ting Wang
85Fine-grained Entity Typing via Label Noise Reduction and Data AugmentationHaoyang Li*; Xueling Lin; Lei Chen
86Multi-task Neural Shared Structure Search: A Study based on Text MiningJiyi Li*; Fumiyo Fukumoto
87Deep User Representation Construction Model for Collaborative FilteringDaomin Ji*; Zhenglong Xiang; Yuanxiang Li
88SCHC: Incorporating Social Contagion and Hashtag Consistency for Topic-oriented Social SummarizationRuifang He; huanyu Liu*; Liangliang Zhao
89An Attention-Based Bi-GRU for Route Planning and Order Dispatch of Bus-Booking PlatformYucen Gao; Yuanning Gao; Yuhao Li; Xiaofeng Gao*; Xiang Li; Guihai Chen
90Inferring Deterministic Regular Expression with Unorder and CountingXiaofan Wang*
91CAT-BERT: A Context-Aware Transferable BERT Model for Multi-Turn Machine Reading ComprehensionCen Chen; Xinjing Huang; Feng Ji; Chengyu Wang; Minghui Qiu; Jun Huang; Yin Zhang*
92Unpaired Multimodal Neural Machine Translation via Reinforcement LearningYijun Wang; Tianxin Wei*; Qi Liu; Enhong Chen
93A Local Similarity-Preserving Framework for Nonlinear Dimensionality Reduction with Neural NetworksXiang Wang; Xiaoyong Li; Junxing Zhu*; Xu Zichen; Kaijun Ren; Weiming Zhang; Xinwang Liu; Kui Yu
94Top-k Closest Pair Queries over Spatial Knowledge GraphFangwei Wu; Xike Xie*; Jieming Shi
95DiCGAN: A Dilated Convolutional Generative Adversarial Network for Recommender SystemsZhiqiang Guo; Chaoyang Wang; Jianjun Li*; Guohui Li; Peng Pan
96Keyword-Aware Encoder for Abstractive Text SummarizationTianxiang Hu*; Jingxi Liang; Wei Ye; Shikun Zhang
97KGSynNet: A Novel Entity Synonyms Discovery Framework with Knowledge GraphYiying Yang; Xi Yin*; Haiqin Yang; Xingjian Fei; Hao Peng; Kaijie Zhou; Kunfeng Lai; Jianping Shen
98DFILAN: Domain-based Feature Interactions Learning via Attention Networks for CTR PredictionYongliang Han; Yingyuan Xiao*; Hongya Wang; Wenguang Zheng; Ke Zhu

Research Track (Short Papers)
Number TitleAuthors
1A Diversity-Enhanced and Constraint-Relaxed Augmentation for Low-Resource ClassificationLiu Guang*; Huang Hailong; Mao Yuzhao; Gao Weiguo; Li Xuan; Jianping Shen
2Learning to Label with Active Learning and Reinforcement LearningXiu Tang; Sai Wu*; Gang Chen; Ke Chen; Lidan Shou
3HIFI: Anomaly Detection for Multivariate Time Series with High-order Feature InteractionsLiwei Deng; Xuanhao Chen; Yan Zhao; Kai Zheng*
4Entity Resolution with Hybrid Attention-based NetworksChenchen Sun*; Derong Shen
5Dirty-Data Impacts on Regression: an Experimental EvaluationZhixin Qi; Hongzhi Wang*
6Incentive-aware Task Location in Spatial CrowdsourcingFei Zhu*; Shushu Liu; Junhua Fang; An Liu
7Efficient Trajectory Contact Query ProcessingPingfu Chao*; Dan He; Lei Li; Mengxuan Zhang; Xiaofang Zhou
8RE-KGR: Relation-Enhanced Knowledge Graph Reasoning for RecommendationMing He*; Hanyu Zhang; Han Wen
9LGCCF: A Linear Graph Convolutional Collaborative Filtering with Social InfluenceMing He*; Han Wen; Hanyu Zhang
10STMG: Spatial-Temporal Mobility Graph for Location PredictionXuan Pan; Xiangrui Cai*; Jiangwei Zhang; Yanlong Wen; Ying Zhang; Xiaojie Yuan
11Sirius: Sequential Recommendation with Feature Augmented Graph Neural NetworksXinzhou Dong; Beihong Jin*; Wei Zhuo; Beibei Li; Taofeng Xue
12AE-UPCP: Seeking Potential Membership Users by Audience Expansion Combining User Preference with Consumption PatternXiaokang Xu; Zhaohui Peng*; Senzhang Wang; Shanshan Huang; Philip S Yu; Zhenyun Hao; Jian Wang; Xue Wang
13DMSPool: Dual Multi-Scale Pooling for Graph Representation LearningHualei Yu; Chong Luo; Yuntao Du; Hao Cheng; Meng Cao; Chongjun Wang*
14ZH-NER: Chinese Named Entity Recognition with Adversarial Multi-Task Learning and Self-AttentionsPeng Zhu; Dawei Cheng; Fangzhou Yang; Yifeng Luo*; Weining Qian; Aoying Zhou
15Drug-Drug Interaction Extraction via Attentive Capsule Network with an Improved Sliding-margin LossDongsheng Wang; Hongjie Fan*; Junfei Liu
16Neural Demographic Prediction in Social Media with Deep Multi-View Multi-Task LearningYantong Lai; Yijun Su; Cong Xue*; Daren Zha
17Self Separation and Misseparation Impact Minimization for Open-Set Domain AdaptationYuntao Du*; Yikang Cao; Yumeng Zhou; Yinghao Chen; Ruiting Zhang; Chongjun Wang
18An Interactive NL2SQL Approach With Reuse StrategyXiaxia Wang*; Sai Wu; Lidan Shou; Ke Chen
19MACROBERT: Maximizing Certified Region of BERT to Adversarial Word SubstitutionsFali Wang; Zheng Lin*; Zhengxiao Liu; Mingyu Zheng; Lei Wang; Daren Zha
20Graphical Cross Domain Recommendation with Multi-view Hierarchical Transfer GateHuiyuan Li*; LI YU; Qihan Du
21UniTest: A Univeral Testing Framework for Database Management SystemsGengyuan Shi*; Chaokun Wang; Bingyang Huang; Hao Feng; Binbin Wang
22GCAN: A Group-wise Collaborative Adversarial Networks for Item RecommendationXuehan Sun*
23Personality Traits Prediction Based on Sparse Digital Footprints via Discriminative Matrix FactorizationShipeng Wang; Daokun Zhang; Lizhen Cui; Xudong Lu; Lei Liu; Qingzhong Li*
24BPTree: An Optimized Index with Batch Persistence on Optane DC PMChenchen Huang*; Huiqi Hu; Aoying Zhou
25Span-based Nested Named Entity Recognition with Pretrained Language ModelChenxu Liu; Hongjie Fan*; Junfei Liu
26A Reinforcement Learning Model for Influence Maximization in Social NetworksChao Wang*; Yiming Liu; Xiaofeng Gao; Guihai Chen
27A Parameter-free Approach for Lossless Streaming Graph SummarizationZiyi Ma*; Jianye Yang; Kenli Li; Xu Zhou; Yuling Liu; Yikun Hu
28Poetic Expression Through Scenery: Automatic Chinese Classical Poetry Generation from ImagesHaotian Li; Jiatao Zhu; Sichen Cao; Xiangyu Li; Jiajun Zeng; Peng Wang*
29A multilevel inference mechanism for user attributes over social networksHang Zhang*; Yajun Yang; Xin Wang; Hong Gao; Qinghua Hu; Dan Yin
30Combining Meta-path Instances into Graphs for RecommendationMingda Qian*; Bo Li; Xiaoyan Gu; Zhuo Wang; Feifei Dai; Weiping Wang
31Towards Generating Hi Fi DatabasesAnupam Sanghi*; Rajkumar S; Jayant Haritsa
32Modelling Entity Integrity for Semi-structured Big DataIlya Litvinenko ; Ziheng Wei; Sebastian Link*
33Expanding Semantic Knowledge for Zero-shot Graph EmbeddingZheng Wang*; Ruihang Shao; Changping Wang; Changjun Hu; Chaokun Wang; Zhiguo Gong
34An improved dummy generation approach for enhancing user location privacyShadaab Siddiqie*; Anirban Mondal; Krishna Reddy P

PhD Consortium Track
Number TitleAuthors
1Algorithm Fairness through Data Inclusion, Participation, and Reciprocity.Olalekan J Akintande*
2Performance Issues in Scheduling of Real-Time TransactionsSarvesh Pandey*; UDAI SHANKER
3Semantic Integration of Heterogeneous and Complex Spreadsheet TablesSara Bonfitto*; Marco Mesiti
4Abstract Model for Multi-Model DataPavel Čontoš*
5User Preference Translation Model for Next Top-k Items Recommendation with Social RelationsHao-Shang Ma*; Jen-Wei Huang

Demo Track
Number TitleAuthors
1FedTopK:Top-K Queries Optimization over Federated RDF SystemNingchao Ge; Zheng Qin*; Peng Peng; Lei Zou
2Shopping around: CoSurvey helps you make a wise choiceQinhui Chen; Liping Hua; Junjie Wei; Hui Zhao*; Gang Zhao
3IntRoute: An Integer Programming based Approach for Best Bus Route DiscoveryChang-Wei Sung; Xinghao Yang*; Chung-Shou Liao; Wei Liu
4NRCP-Miner: Towards the Discovery of Non-Redundant Co-location PatternsXuguang Bao*; Jinjie Lu; Tianlong Gu; Liang Chang; Wang Lizhen
5ARCA: A Tool for Area Calculation based on GPS DataSuJing Song; Jie Sun; Jianqiu Xu*
6LSTM Based Sentiment Analysis for Cryptocurrency PredictionXin Huang*; Wenbin Zhang; Xuejiao Tang; Mingli Zhang; Jayachander Surbiryala; Vasileios Iosifidis; Zhen Liu; Ji Zhang
7SQL-Middleware: Enabling the Blockchain with SQLXing Tong; Haibo Tang; Nan Jiang; Wei Fan; Yichen Gao; Sijia Deng; Zhao Zhang*; Cheqing Jin; Yingjie Yang; Gang Qin
8Loupe: A Visualization Tool for High-level Execution Plans in SystemDSZhizhen Xu; Zihao Chen; Chen Xu*

Industry Track
Number TitleAuthors
1LinkLouvain: Link-Aware A/B Testing and Its Application on Online Marketing Campaign (Industry Track)Tianchi Cai*; Daxi Cheng; Chen Liang; ziqi liu; Lihong Gu; Huizhi Xie; Zhiqiang Zhang; Xiaodong Zeng; Jinjie Gu
2An Enhanced Convolutional Inference Model with Distillation for Retrieval-based QAShuangyong Song*; Chao Wang; Xiao Pu; Zehui Wang; Huan Chen
3Familia: A Configurable Topic Modeling Framework for Industrial Text EngineeringDi Jiang; Yuanfeng Song*; Rongzhong Lian; Siqi Bao; Jinhua Peng; Huang He; Hua Wu; Chen Zhang; Lei Chen
4Generating Personalized Titles Incorporating Advertisement Profile (Industrial Track)Jingbing Wang; Zhuolin Hao; Minping Zhou; Jiaze Chen; Hao Zhou; Zhenqiao Song; Jinghao Wang; Jiandong Yang; Shiguang Ni*
5Parasitic Network: Zero-Shot Relation Extraction for Knowledge Graph Populating (Industrial Track)Shengbin Jia*; Shijia E; Ling Ding; xiaojun chen; LingLing Yao; Yang Xiang
6Graph Attention Networks for New Product Sales Forecasting in E-CommerceChuanyu Xu*; Xiuchong Wang; Binbin Hu; Da Zhou; Yu Dong; Chengfu Huo; Weijun Ren
7Transportation Recommendation with Fairness ConsiderationDing Zhou*; Hao Liu; Tong Xu; Le Zhang; Rui Zha; Hui Xiong
8Constraint-Adaptive Rule Mining in Large DatabasesMeng Li*; Ya-Lin Zhang; Qitao Shi; Xinxing Yang; Qing Cui; longfei li; Jun Zhou

Tutorial
Number TitleAuthors
1Multi-Model Data, Query Languages and Processing ParadigmsQingsong Guo, Jiaheng Lu, Chao Zhang, and Shuxun Zhang
2Lightweight Deep Learning with Model U Kang
3Discovering Communities over Large Graphs: Algorithms, Applications, and OpportunitiesChaokun Wang, Junchao Zhu, Zhuo Wang, Yunkai Lou, Gaoyang Guo, and Binbin Wang
4AI Governance: Advanced Urban Computing on Informatics Forecasting and Route PlanningHsun-Ping Hsieh, and Fandel Lin